منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

دنباله جوشي هيدروليك METRIC

دنباله جوشی هیدرولیک METRIC

دنباله جوشی های هیدرولیک برای کلاس های LL و L و S و SS می باشند و مصرف کنندگان حتماً می بایست ضخامت دنباله جوشی هیدرولیک را بدانند و یا فشارکاری خود را به فروشندگان توضیح دهند .

Hydraulic butt-weld tubes are for the class of LL, L, S and SS. And consumers should be sure to know the thickness of the hydraulic butt-weld tube, or to explain their working pressure to the sellers.i