منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

اتصالات هيدروليك لوله خور METRIC

کاتالوگ واسطه هیدرولیک METRIC

واسطه های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می‌شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می گیرد آب‌بند می کنند.

Metric 24 degrees hydraulic straights are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i

کاتالوگ مهره هیدرولیک METRIC

مهره های هیدرولیک لوله خور metric چهار نوع می باشند:

۱-مهره های هیدرولیک LL برای فشارهای بسیار ضعیف و یا پنوماتیک

۲-مهره های هیدرولیک L برای فشار های معمولی هیدرولیک

۳-مهره های هیدرولیک S برای فشارهای بالای هیدرولیک

۴-مهره های هیدرولیک SS برای فشار های هیدرولیک بالای ۱۰۰۰ بار

Metric tube hydraulic nuts are 4 types:i

۱i-LL hydraulic nuts which are used for very weak pressures or pneumatic

۲i-L hydraulic nuts which are used for normal hydraulic pressures

۳i-S hydraulic nuts which are used for over hydraulic pressures

۴i-SS hydraulic nuts which are used for hydraulic pressures over 1000 bar

کاتالوگ سه راهی هیدرولیک METRIC

سه راهی های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می گیرد آب‌بند می‌‌کنند.

Metric 24 degrees metric hydraulic Tees are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i

کاتالوگ زانو هیدرولیک METRIC

زانوهای هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می گیرد آب‌بند می کنند .

Metric 24 degrees hydraulic elbows are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i

کاتالوگ راسته هیدرولیک METRIC

راسته‌های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می‌گیرد آب‌بند می‌کنند.

 

Metric 24 degrees hydraulic males are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush and in some cases that the hydraulic pressure is too much, and to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i

 

کاتالوگ دنباله جوشی هیدرولیک METRIC

دنباله جوشی های هیدرولیک برای کلاس های LL و L و S و SS می باشند و مصرف کنندگان حتماً می بایست ضخامت دنباله جوشی هیدرولیک را بدانند و یا فشارکاری خود را به فروشندگان توضیح دهند .

Hydraulic butt-weld tubes are for the class of LL, L, S and SS. And consumers should be sure to know the thickness of the hydraulic butt-weld tube, or to explain their working pressure to the sellers.i

کاتالوگ چهارراهی هیدرولیک METRIC

چهارراهی های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می‌گیرد آب‌بند می کنند .

Metric 24 degrees metric hydraulic crosses are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i