منوی اصلی
فروش اینترنتی

اتصالات هيدروليك شيلنگ خور METRIC

کاتالوگ مهره دنباله هیدرولیک تخت METRIC

مهره دنباله های کف تخت metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

 

Metric Flat seat females have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hydraulic hoses.i

کاتالوگ مهره دنباله هیدرولیک ۹۰ درجه METRIC

مهره دنباله های ۹۰ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

 

Metric 90 degrees females have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hydraulic hoses.i

کاتالوگ مهره دنباله هیدرولیک ۷۴ درجه METRIC

مهره دنباله های ۷۴ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

Metric 74 degrees females have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hydraulic hoses.i

کاتالوگ مهره دنباله هیدرولیک ۶۰ درجه METRIC

مهره دنباله های ۶۰ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

Metric 60 degrees females have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hydraulic hoses.i

کاتالوگ مهره دنباله هیدرولیک ۲۴ درجه METRIC

مهره دنباله های ۲۴ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

Metric 24 degrees females have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hydraulic hoses.i

کاتالوگ سرشیلنگ هیدرولیک تخت METRIC

سرشیلنگ های کف تخت metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

Metric flat seat flanges have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hoses hydraulic hoses.i

کاتالوگ سرشیلنگ هیدرولیک ۹۰ درجه METRIC

سرشیلنگ های ۹۰ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

Metric 90 degrees flanges have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

 

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hoses hydraulic hoses.i

کاتالوگ سرشیلنگ هیدرولیک ۷۴ درجه METRIC

سرشیلنگ های ۷۴ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند .

 Metric 74 degrees flanges have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hoses hydraulic hoses.i

کاتالوگ سرشیلنگ هیدرولیک ۶۰ درجه METRIC

سرشیلنگ های ۶۰ درجه metric انواع مختلفی دارند که در شیلنگ های پنوماتیک و شیلنگ های هیدرولیک کاربرد دارند. سرشیلنگ های مربوط به شیلنگ های هیدرولیک در ۳ نوع موجود می باشند:

۱- مخصوص شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم

۲ – مخصوص شیلنگ های دولایه سیم

۳ – مخصوص شیلنگ های چهار لایه سیم

به فروشندگان اتصالات هیدرولیک و شیلنگ های هیدرولیک توصیه می شود سرشیلنگ های هیدرولیک مخصوص برای شیلنگ‌های هیدرولیک چهار لایه سیم را خریداری کنند چرا که این گونه سرشیلنگ های هیدرولیک برای شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک دولایه سیم و شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم قابل استفاده می باشند.

 Metric 60 degrees flanges have different models, which are used in pneumatic hoses and hydraulic hoses.i

Flanges which are related to hydraulic hoses are available in 3 types:i

۱i-Special for one layer wired hydraulic hoses

۲i-Special for two layers wired hoses

۳i-Special for four layers wired hoses

It’s recommended to all hydraulic fittings and hydraulic hoses sellers purchasing hydraulic flanges special for four wire layers hydraulic hoses, because these hydraulic flanges can be used for one layer wired hydraulic hoses, two layers wired hydraulic hoses and four layers wired hoses hydraulic hoses.i