منوی اصلی
فروش اینترنتی

سوپاپ هيدروليك METRIC

سوپاپ هیدرولیک METRIC

سوپاپ های هیدرولیک به صورت راسته هیدرولیک سوپاپ دار و واسطه هیدرولیک سوپاپ دار می باشند.
در واسطه های هیدرولیک سوپاپ دار جهت سوپاپ فرقی ندارد در صورتیکه در راسته های هیدرولیک جهت سوپاپ بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

Hydraulic check valves are likes BSP hydraulic check valve and union 24 degrees hydraulic check valve.i
In union 24 degrees hydraulic check valves doesn’t matter the direction of the check valve, while in BSP hydraulic check valve is important the direction of check valve. i